เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

อุปกรณ์แยกโปรตีนระนาบที่หนึ่งด้วยอิเลคโตรโฟริซีส (First Dimension Electrophoresis)

(First Dimension Electrophoresis)

รุ่น : Ettan IPGhor 3

ผู้ผลิต : Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-081

สมบัติเฉพาะ :

 เป็นเทคนิคในการแยกโปรตีนเป็นการรวม IEF-PAGE เข้าด้วยกัน โดยมิติแรกโปรตีนจะถูกแยกด้วย IEF ซึ่งจะแยกโดยอาศัยความต่างของ PI จากนั้นจึงแยกโปรตีนอีกครั้งในมิติที่สองด้วยวิธี SDS – PAGE ซึ่งอาศัยความแตกต่างของน้ำหนักโมเลกุล

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email