เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

(Transmission Electron Microscope)

รุ่น : JEM-1400

ผู้ผลิต : JEOL Ltd.,Tokyo, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-041-12

สมบัติเฉพาะ : ใช้ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบภายในของตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบภายในเซลล์ โครงสร้าง ผลึกของวัสดุ ฯลฯ สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพแบบลายเส้นได้ 0.2 นาโนเมตรหรือดีกว่า มีกำลังขยายได้ต่ำสุด 50 เท่า สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 800,000 เท่า ความต่างศักย์เร่งปรับได้ตั้งแต่ 10-120 กิโลโวลต์

ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา ซาเจริญ

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5

Facebook
Twitter
Email