เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด

Scanning Electron Microscope (SEM)

รุ่น : JSM-6610LV

ผู้ผลิต : JEOL Ltd.,Tokyo, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-041-1

สมบัติเฉพาะ :

ใช้ศึกษา โครงสร้างภายนอกของวัตถุ ลักษณะผิวภายนอกของเซลล์ ผิวโลหะ มองเห็นความลึก ภาพปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพ 3 มิติ แสดงภาพจากสัญญาณ Secondary electron, Backscattered electron และX-rays detector หรือเทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy, EDS ซึ่งสามารถรองรับงานการศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวัสดุศาสตร์ทั้งที่ผ่านการเคลือบและไม่เคลือบด้วยโลหะ การวิเคราะห์องค์ ประกอบทางเคมีของวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007627

Facebook
Twitter
Email