เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

กล้องจุลทรรศน์ตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ (Laser Microdisuction)

(Laser Microdisuction)

รุ่น : PALM Microbeam IV

ผู้ผลิต : Germany

รหัสครุภัณฑ์ : 409000005870

สมบัติเฉพาะ :

ตัดเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อเฉพาะส่วนจากตัวอย่างที่ต้องการนำไปทดสอบหรือเพื่อเพาะเลี้ยงเซลล์ หรืองานทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดยอาศัยลำแสงเลเซอร์สามารถตัดได้อย่างสะดวก แม่นยำและ ปราศจากการปนเปื้อนใช้ได้กับตัวอย่างสดแช่แข็งและเซลล์จากการเพาะเลี้ยงที่อยู่ในอาหารเหลวได้ และไม่ทำอันตรายต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email