เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์

(Confocal Laser Scanning Microscope)

รุ่น : Leica DMi8

ผู้ผลิต : Germany

รหัสครุภัณฑ์ : 2-64-409000009802

สมบัติเฉพาะ :

เป็นกล้องจุลทรรศน์หัวกลับติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์คอนโฟคอลชนิดส่องกราดรองรับการงานกับตัวอย่างที่ย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์หรือสีย้อมที่หลากหลายพร้อมชุดอุปกรณ์เลเซอร์สแกนนิ่งคอนโฟ   คอลโปรแกรมวิเคราะห์ภาพและมีอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อมของตัวอย่างบนกล้องจุลทรรศน์เพื่อติดตามตัวอย่างมีชีวิตเป็นระยะเวลานานได้

ผู้รับผิดชอบ : นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร. 02-2007626

Facebook
Twitter
Email