เว็บไซต์เก่า

อุปกรณ์แยกโปรตีนระนาบที่หนึ่งด้วยอิเลคโตรโฟริซีส (First Dimension Electrophoresis)

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Nanodrop Spectrophotometer)

กล้องจุลทรรศน์ตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ (Laser Microdisuction)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด (Microplate Spectrophotometer Hybrid Multi-Mode Microplate Reader)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุ์กรรม (Polymerase Chain Reaction (PCR))

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา การศึกษา วิจัย โรงพยาบาล ส่วนงาน เพื่อสังคม เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมความเร็วสูงพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง (PCR-Real Time Detection System)

กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์