periodontics

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

 

ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ

 

วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ปริทันตวิทยา) B.Sc., D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.
(Periodontics)

 

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : weena.wa@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment