รศ. ดร.วนิดา ศรีไพโรจน์ธิกูล

วท.บ.(พยาบาลศาสตร์), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), Ph.D. (Cell Biology & Anatomy)

โทรศัพท์ 02-200-7801-3

E-mail : wanida.srp@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment