อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

รศ. ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล

 

ท.บ., Cert. in Periodontics, M.S., Dip. American Board
of Periodontology, อ.ท.(ปริทันตวิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : thitiwan.tep@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment