ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment