ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meeting number : 919681550
Meeting password : Endodontics

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment