the-idol-mu-dent-23-1

ทพญ. นภัส มีประเสริฐ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 


ผู้ได้รับรางวัล FIRST PRIZE WINNER D.A.T. Graduate Research Competition 2021
เรื่อง EFFECTS OF IRRIGATION PROTOCOLS ON SCAPS MIGRATION, PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION

ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

 

ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564

ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

 

ผู้วิจัยร่วม :
คุณวาสนา วิชัย

 

ระยะเวลาในการทำวิจัย :
ประมาณ 2 ปีครึ่ง

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย :
งานวิจัยนี้ศึกษาผลการล้างคลองรากฟันในขั้นตอนการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ ต่อเซลล์ต้นกำเนิดปลายรากฟัน

หลังจากทราบว่าได้รับรางวัลนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

เซอร์ไพรส์มากค่ะ.. เพราะตอนทำวิจัยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มีโอกาสแข่งขันหรือได้รับรางวัล คิดแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของงานวิจัยให้ได้ พอได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเราก็ทำเต็มที่ตามที่ได้เตรียมมา พอทราบผลรางวัลแล้ว จึงทั้งเซอร์ไพรส์และภาคภูมิใจค่ะ คิดว่าในที่สุดงานที่เราเฝ้าพยายามทำมาอย่างดี ก็มีคนเข้าใจและเห็นคุณค่า

 

จุดเริ่มต้นของการทำงานวิจัยเรื่องนี้
งานวิจัยนี้เริ่มมาจากการพบปัญหาในระหว่างการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ ซึ่งเป็นการรักษาคลองรากฟัน ในฟันตายปลายรากเปิด ในขั้นตอนการรักษาจะมีขั้นตอนที่กระตุ้นและนำพาเลือดและเซลล์จากบริเวณเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันเข้ามาในคลองรากฟัน โดยคาดหวังให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้รากฟันเจริญเติบโตต่อไป ในขั้นตอนนี้ต้องรอให้เลือดที่กระตุ้นเข้ามาในคลองรากฟันแข็งตัว แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ เลือดมักไม่แข็งตัว ทำให้ได้ลิ่มเลือดที่ไม่แข็งแรง โดยพบว่าสาเหตุสำคัญมาจากน้ำยาล้างคลองรากฟัน Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) และจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า สามารถทำให้ลิ่มเลือดเกิดในคลองรากฟันได้แข็งแรงขึ้นโดยการล้างคลองรากฟันด้วยน้ำเกลือ ภายหลังจากล้าง EDTA แต่ขั้นตอนการล้างลักษณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีผลต่อเซลล์อย่างไร งานวิจัยนี้จึงศึกษาเพื่อดูผลการล้างคลองรากฟันในขั้นตอนการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ ต่อเซลล์ต้นกำเนิดปลายรากฟัน

 

ประโยชน์ของงานวิจัย
ทำให้ได้ขั้นตอนการล้างคลองรากฟัน ที่ลดปัญหาการไม่แข็งตัวของลิ่มเลือด ทำให้กระบวนการรักษารีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ ทำได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญยังพบว่า การล้างคลองรากฟันลักษณะนี้ทำให้เกิดการตอบสนองของเซลล์ต้นกำเนิดปลายรากฟันที่ดีขึ้นด้วย

 

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ และ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ที่คอยชี้แนะและให้คำแนะนำในระหว่างการวิจัยเป็นอย่างดี หากขาดคำชี้แนะแนวทางของอาจารย์ งานวิจัยนี้คงไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เลยค่ะ ขอขอบคุณ คุณวาสนา วิชัย และคุณดวงชีวัน พึ่งสุรินทร์ ช่วยดูแล และสอนเทคนิคขั้นตอนการทำแลป การเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ทำให้มือใหม่การทำแลป สามารถทำการทดลองได้ผลสำเร็จค่ะ… นอกจากนั้น ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ พี่ น้องชาวเอ็นโดดอนต์ ที่คอยให้กำลังใจในระหว่างการทำวิจัย หากขาดกำลังใจที่ดีแล้วคงไม่สามารถทำงานได้ลุล่วงเช่นกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment