the-idol-mu-dent-27-1

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์

ผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2563”

 

คติประจำใจของอาจารย์

พระราโชวาทในสมเด็จพระบรมราชชนก
“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป ในปี 2563 ได้มีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ให้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515 หัวหน้าทันตแพทย์ฝึกหัด คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515-2516 อาจารย์โท คลินิกทันตกรรมพิเศษ พ.ศ.2516 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2517 อาจารย์โท ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2518 Certificate of Maxillofacial Prosthetics. University of Texas Health Science Center at Houston M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute at Houston U.S.A. พ.ศ.2520 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2523 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2536 อนุมัติบัตรฯ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา พ.ศ.2540 ศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2549 บรรจุและแต่งตั้งผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2550 ต่อเวลาปฏิบัติงานประเภทผู้บริหาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2551 เกษียณอายุงาน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ.2556

 

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ

ท่านเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์สามพระองค์ คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2526–2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2526–2551 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พ.ศ.2534–2554 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทย์ คณะกรรมการพลเรือน (กพ.) พ.ศ.2537–ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2538–ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521-2557 กรรมการและประธานฝ่ายหารายได้และของรางวัล “งานออกร้านกาชาด มหาวิทยาลัยมหิดล” พ.ศ.2533–2536 คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537-2539 คณะบรรณาธิการ วารสารมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539–2543 คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544-2545 หัวหน้าหมวดวิชาทันตกรรมบูรณะ Restorative Therapy (RT) พ.ศ.2518-2534 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ.2521–2525 ผู้รับผิดชอบวิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง และหัวหน้าหน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร พ.ศ.2521–2553 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 3 วาระ พ.ศ.2535–2543 และ พ.ศ.2549–2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างทันตกรรม 2 วาระ พ.ศ.2535–2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 1 วาระ พ.ศ.2549–2553 รองบรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2523–2524 เลขาธิการ พ.ศ.2525–2526 อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2530–2531 และ พ.ศ.2537–2538 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการ อนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม และสมาชิก ที่ประชุมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2531–2553 อนุกรรมการสอบขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535–2537 กรรมการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทยสภา พ.ศ.2537-2547 กรรมการ เลขานุการ และประธาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา พ.ศ.2539–2556 รองประธานชมรม ประธานชมรมสำรอง และประธานชมรม ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2537–2542 นายกสมาคม (คนแรก) พ.ศ.2542–2544 และที่ปรึกษา พ.ศ.2544–ปัจจุบัน สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย เหรัญญิก และกรรมการ คณะผู้บริหาร “วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” พ.ศ.2546–2550 คณะกรรมการโครงการความร่วมมือไทย-ลาว การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ประจำปี 2550-2552 เหรัญญิก และกรรมการ คณะผู้บริหาร “ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” พ.ศ.2550–2556 ได้รับเลือกให้เป็นคณะผู้บริหารขององค์กรระหว่างประเทศ คือ City & Guilds of London Institute. May-June Series Examination 1982. The International Society of Maxillofacial Rehabilitation (ISMR), Member 1998–Present, Country-Regional Representative 1998–2001 Conference Committee: 2008 ISMR Congress. September 25–27, 2008. The Asian Academy of Prosthodontics (AAP), Member 1998–Present, Country-Regional Representative 1998–2001 President-Elect 2001–2003, President 2003–2005, Immediate Past President 2005–2003. The International Dental Collaboration of Mekong River Region, member 2004-2010.

 

รางวัลและเกียรติที่ได้รับ

รางวัลเรียนดี วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาจารย์ ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร พ.ศ.2512 รางวัลเรียนดี วิชาฟันปลอมบางส่วนถอดได้ อาจารย์ ทพ.สิงห์ สิริสิงห์ พ.ศ.2513 รางวัลผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันวิสาขบูชา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 Outstanding Resident Maxillofacial Prosthetics. University of Texas, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute at Houston, U.S.A. 1977. และ โล่เชิดชูเกียรติ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546 รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2563 และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564

 

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้

ผมมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2563”และรางวัลปูชนียบุคคล จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมได้เรียนรู้ ฝึกอบรมอย่างดีจากคณาจารย์ทุกๆ ท่าน และเมื่อผมรับราชการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้ ร่วมทำงานในหน้าที่และกิจกรรมสำคัญต่างๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมากมาย ทั้งในระดับภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย สถาบัน สมาคมวิชาชีพ จนผมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ นับเป็นคุณูปการแก่ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล คณะ มหาวิทยาลัย และวิชาชีพทันตแพทย์สืบไป

 

ฝากทิ้งท้าย

บทกลอนสะท้อนสังคม เตือนสติ ได้ทุกยุคทุกสมัย ที่หลวงวิจิตรวาทการแต่งไว้ คือ

” อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment