the-idol-mu-dent-22-1

ทันตแพทย์หญิง กมลทิพย์ ส่งตระกูล

 

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นและบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

หลักการและวัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่ง วงการแพทย์ไทย มูลนิธิฯ ได้จัดเงินทุนเป็นรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีผลการศึกษาดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีแนวคิดในการปฏิบัติตัวดีและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น สาขาละ ปีละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
ทันตแพทย์หญิง กมลทิพย์ ส่งตระกูล

 

การศึกษา ทันตแพทยศาสตรบันฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ปฏิบัติราชการที่ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ความเป็นมาของมูลนิธิ

เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรงสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม และทรงมีพระราชศรัทธาถวายโคมไฟฟ้าขนาดใหญ่สวยงามมาก และโคมไฟฟ้าอีกหลายดวงที่พระวิหารหลวงพ่อพระเสริมวัดปทุมวนาราม พร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาประดิษฐานไว้ที่องค์พระสถูปเจดีย์หน้ามุข ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน พระปริยัติธรรม เป็นการส่วนพระองค์ ภายหลังจากงานพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒

 

ด้วยเหตุผลนี้ คณะสงฆ์ซึ่งมีพระราชวรคุณ เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามในขณะนั้นได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นที่ วัดปทุมวนาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมราชชนกสืบไป

 

มุลนิธิฯนี้ได้รับพระราช ทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชชนก เป็นชื่อมูลนิธิฯว่า “มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” และตราประจำพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะ เป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ และเจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จ พระญาณสังวร) ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯในขณะนั้น

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

๑. เพื่อส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
๓. เพื่อก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ปูชนียสถาน ถาวรวัตถุและเสนาสนะวัดปทุมวนาราม
๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรม
๕. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอกประเทศ
๖. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณผู้เสียสละและผู้ทำความดี
๗. เพื่อดำเนินการกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

โครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์
ชื่อทุนการศึกษา: “ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

 

 

หลักการและวัตถประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มูลนิธิฯได้ จัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นปีแรก เงินทุนทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี และจัดสรรทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ต่อมาสถาบันการศึกษาของผู้รับทุนได้จัดสรร เงินทุนสมทบเพิ่มอีกปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในช่วงปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนเงิน ทุนสมทบจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้สามารถจัดสรรทุนการศึกษาได้เพิ่มขึ้นมาก สำหรับปี ๒๕๕๔ มูลนิธิฯจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาแพทย์เป็นทุนต่อเนื่อง ๑๒ ทุน

 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิฯได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์โดยได้รับ การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ร่วมกับตระกูล Yong แห่งใต้หวัน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยสถาบันการศึกษาให้ทุนสมทบเพิ่มอีกคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในปี ๒๕๕๔ มูลนิธิฯ จัดทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์จำนวน ๘ ทุน โดยเป็นทุนใหม่ ๔ ทุน และทุนต่อเนื่อง ๔ ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment