the-idol-mu-dent-2-4

ขอแสดงความยินดี ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ

เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย : การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ”

“Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study”

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

แนะนำตัว
สวัสดีครับ ผมชื่อ ทันตแพทย์คณิน นิ้มเจริญสุข จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ไปใช้ทุนที่จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดลครับ

 

รางวัลนี้ชื่อรางวัลอะไรคะและมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังกจากที่ทราบว่าได้รับรางวัลนี้
รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดผลงานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน จากการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยจากทุกๆสาขาเข้าไว้ด้วยกันครับ รางวัลที่ได้ก็ถือเป็นกำลังใจในการทำวิจัยต่อไป เงินรางวัลมีทั้งเงินเพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการทำวิจัย และเงินสำหรับไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศครับ หลังได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆครับ เนื่องจาก ในระหว่างทำวิจัย ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อลงประกวดหรือแข่งขันอะไร คิดแต่ว่าต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ในระหว่างทำ แม้จะเหนื่อยและมีอุปสรรคมากแค่ไหน แต่ก็มีแรงสนับสนุนจากอาจารย์ เพื่อนๆ และครอบครัวอยู่ตลอด นอกจากนี้ยังขอขอบพระคุณภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ให้โอกาสในการเข้าประกวดในงานนี้ครับ

 

อยากให้ท่านกล่าวถึงงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง และมีท่านใดร่วมในการทำงานวิจัยเรื่องนี้บ้างคะ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ได้แก่ รศ.ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และศ.คลินิกเกียรติคุณ สุรชัย เดชคุณากร ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดในการผลิตวัสดุทางทันตกรรมประเภทต่างๆ ไม่เพียงแต่ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยท่านเล็งเห็นว่าคณะและมหาวิทยาลัยของเรามีทั้งบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตวัสดุเหล่านี้ขึ้นได้เอง เพื่อมุ่งเน้นที่จะลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตโดยคนไทยเอง และนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาดในระดับสากล อาจารย์ที่ปรึกษาอีกสองท่านที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ได้แก่ ผศ.ดร.ทพ. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข และ รศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากคุณพิชญา รุ้งรุจิเมฆ และคุณวาสนา วิชัย และพี่ๆในฝ่ายวิจัยทุกๆท่านครับ งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนจากหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับเงินทุน 50,000 บาท การสร้างนวัตกรรมชิ้นใหม่ให้อยู่ในวงเงินที่จำกัดจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่อย่างหนึ่งครับ

 

การต่อยอดงานวิจัย
ในตอนนี้ กาวทางทันตกรรมจัดฟันของเราสามารถผลิตขึ้นได้ในห้องปฏิบัติ และเมื่อทดสอบคุณสมบัติทั้งในด้านความปลอดภัยและด้านการใช้งาน ก็พบว่ามีประสิทธิภาพดีทัดเทียมกับวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเราได้สูตรพื้นฐานสำหรับการผลิตแล้ว การพัฒนาในขั้นต่อไปก็เป็นเรื่องง่าย ทางทีมของเรามีแผนที่จะพัฒนาคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เช่น กาวที่มีความสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดฟันผุรอบๆแบรกเก็ตในคนไข้ที่จัดฟันได้ นอกจากนี้ยังอยู่ในขึ้นการปรับปรุงวิธีการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในอนาคต ซึ่งน่าจะอีกไม่นานเกินรอครับ

 

มีอะไรจะฝากถึงผู้ที่สนใจด้านงานวิจัยและผู้อ่านบ้างคะ
แม้ว่าประสบการณ์ทำวิจัยของผมจะน้อย แต่สิ่งที่ได้จากบ่มเพาะวิธีการและแนวความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์สุรชัย ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาตลอด คืออาจารย์จะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง มีความคิดรวดเร็วฉับไว และติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าถูกสั่งหรือบังคับให้ทำ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องติดขัด อาจารย์จะเป็นผู้ที่ช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานวิจัยจึงเป็นไปได้ด้วยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจาก”ความเชื่อ” หากเราเชื่อว่างานวิจัยที่เรากำลังทำ เป็นเรื่องที่ดี จะต้องประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว เราก็จะมีหนทางต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายนั้นไว้จนได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment