the-idol-mu-dent-15-1

อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ

 

ผศ.ทพ.ดร.นครินทร์ กิตกำธร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2548 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาคพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ไปกับการทำงานวิจัยด้านชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง โดยได้รับทุนวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อยากให้ท่านกล่าวถึงงานวิจัยเรื่องนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมทางด้านใดค่ะ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง
งานวิจัยนี้ได้รับโอกาส ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระหว่างศึกษาปริญญาเอก และในปัจจุบันท่านยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัย การวิจัยในปัจจุบันจะใช้เทคนิกทางชีวโมเลกุล โดยเฉพาะการศีกษาในระดับเหนือพันธุกรรม เช่น ดีเอนเอเมทิลเลชั่น ความรู้ที่ได้จะนำไปสู่การเข้าใจในระดับชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง และนำไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลของรูปแบบเมทิลเลชั่นในอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งฐานข้อมูลรูปแบบเมทิลเลชั่นของมะเร็งและการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ

 

 

สามารถนำมาต่อยอดอะไรบ้าง
ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง biomarker เพื่อใช้ในการค้นหา ตลอดจนตรวจยืนยันชนิดของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจหาโรคที่มีการทำลายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์, พยาธิวิทยา และการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 

 

การที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการอ้างอิงสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
การที่มีองค์กรระดับประเทศเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยที่มีประโยชน์และเป็นงานวิจัยที่จะสามารถช่วยตรวจคัดกรองคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งตรวจหาโรคมะเร็งระยะเบื้องต้นได้ และเป็นงานวิจัยที่ตั้งใจทำนับเป็นเวลา 10 ปี รู้สึกทำให้มีกำลังใจและอยากจะทำงานต่อไปเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมและประเทศชาติ

 

 

ฝากอะไรทิ้งท้าย
ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานทุกๆคนในภาควิชาพยาธิช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้โอกาสได้ทำงานวิจัยที่ตนเองชอบ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และขอขอบคุณ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ยื่นโอกาส ในการทำงานวิจัย ในด้านชีวโมเลกุลของมะเร็ง และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ช่วยกันทำงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment