the-idol-mu-dent-12-7

โครงการทุนการศึกษานิสิต นักศึกษาแพทย์ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาอย่างต่อเนื่อง ที่จะนำพาชาติไทย พัฒนาไปด้วยดีและในการนี้ บุคลากรสาขาวิชาชีพแพทยศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้และมีบทบาทอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากในการเรียนในสาขาแพทยศาสตร์นั้น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ระยะเวลาและเงินทุน เป็นองค์ประกอบอย่างมาก มูลนิธิฯจึงจัดตั้งโครงการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยากจนแต่มีความตั้งใจเล่าเรียน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา

 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อจรรโลงการศึกษาแพทยศาสตร์ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2. เพื่ออุดหนุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาแต่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจเล่าเรียน ในสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั่วประเทศ โดยให้ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

 

ในปี 2558 นี้ มีทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลทุนการศึกษา แพทย์ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

ได้แก่

1.ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. นักศึกษาทันตแพทย์ วรรธนัย จุฑาทวีวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษา ประวัติบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ เป็นบุตรีนายสมนึกและนางศิริพร เต็มคำขวัญ จบการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.62 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 

ด้านการศึกษา
เป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเรียนภาคทฤษฎีอย่างเอาใจใส่เป็นอย่างดีและในการลงปฏิบัติงานคลินิกกับผู้ป่วยเด็กก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วยและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติตนเพื่อสังคมและสุขภาพจิตที่ดี ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญานสัมปันโน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจบัตรจากวัดบวรนิเวศวิหาร บริหารจิตขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์บริหารการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์และร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันทันตสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) เข้าร่วมเป็นแกนนำรุ่นใหม่ ปฏิเสธบุหรี่มวนแรก(Nonogang) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 

ด้านกีฬาและนันทนาการ

– ความสามารถพิเศษด้านกีฬา บาสเกตบอล แฮนด์บอล แชร์บอล
– ความสามารถด้านการพูด พูดสุนทรพจน์ การโต้วาที

 

ด้านกิจกรรมพิเศษ

ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรศึกษา ซึ่งต้องเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมในส่วนของนักศึกษาในงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก” บริการตรวจฟันและให้คำปรึกษาเรื่องทันตสุขภาพ รวมทั้งให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงาน งานได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดียิ่ง เป็นที่พึงพอใจของผู้มาร่วมงานจากแบบสอบถาม

 

ปัจจุบัน
โรงพยาบาลโพนทอง 196 หมู่ 10 ถนนโพนทอง- ร้อยเอ็ด ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

นักศึกษาทันตแพทย์ วรรธนัย จุฑาทวีวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวยควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือเมตตากรุณา” (ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment