Thailand 4.0” and the Top University Education in Taiwan

 

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้จัดส่งข้อมูลหน่วยงานในสถาบันการศึกษา

 

ในไต้หวันที่มีการศึกษา/วิจัยใน 10 อุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนา เพื่อการพัฒนาภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยไต้หวันยินดีสนับสนุนให้ทุนแก่นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้าศึกษาหรือร่วมงานวิจัยในสถาบันต่างๆ ตามหัวข้อที่เชี่ยวชาญที่แนบมาพร้อมนี้

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงที่ Chen-yuan Tung อีเมล์: tecocomu.th@gmail.com

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment