อาจารย์พิเศษ

 

รศ. ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

E-mail address : surin.soo@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment