รองหัวหน้าภาควิชา

 

รศ. ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

 

ท.บ., Ph.D (Dental Science) ,
Diplomate Thai Board of Orthodontics

 

E-mail address : supatchai.boo@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment