เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสุภาภรณ์ ทิพยากรณ์

 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail : supaporn.tip@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment