อาจารย์พิเศษ

 

รศ. ดร.ทพ.สุขุม ธีรดิลก

 

ท.บ., M.S. (Physiology), Ph.D. (Physiology)

 

E-mail address : sukhum.thi@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment