โครงการ 2019 Spring Semester Exchange Student Program

 

โครงการ 2019 Spring Semester Exchange Student Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2562

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถสมัคร Online และส่ง Transcript ผลการทดสอบความสามารถทางภาษา และ CV มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment