รศ. ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา),
M.D.Sc. (Orthodontics),Diplomate Australian Board of Orthodontics ,

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรม (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)

 

E-mail : msomchai@rocketmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment