อาจารย์พิเศษ

 

ผศ. ดร.ทพ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

 

DDS,Grad Dip Clin Sci (Endod.) PhD (Sheffield)

 

E-mail address : sombhun.dou@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment