รองหัวหน้าภาควิชา

 

ผศ. ดร.ศิริมา สงวนสิน

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งช่องปาก, น้ำลาย

 

E-mail address : sirima.san@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment