โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018

 

โครงการ Seoul National University Exchange Program – Fall 2018 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด

(TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr

 

ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment