โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019

โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL iBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr
ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment