โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Osaka University Student Exchange Program Fall 2021 Intake

 

โครงการ Osaka University Student Exchange Program Fall 2021 Intake เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. IExpo (Regular Exchange Program for Partner University only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน Osaka University
2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์
3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. Maple Program สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

 

ผู้สนใจโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Application Guide for Students
ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ Osaka University และสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้

 

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ พร้อมส่งเอกสาร ดังนี้

1. Statement of purpose
2. Transcript
3. Academic reference letter
4. Official language test report
5. Photocopy of passport
6. Research application (FrontierLab)

 

ส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รับเอกสารทางอีเมล)

 

เพื่อขอรับ password สำหรับ Log-in เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ (ระบบปิดวันที่ 23 มีนาคม 2564) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th/th/dds/current-student/exchange/

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment