โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Spring 2021 สาธารณรัฐเกาหลี

 

โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Spring 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLPT หรือ TOPIK Level 5)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr

ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://op.mahidol.ac.th/ir/exchange-program/

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment