โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Osaka University Student Exchange Program September 2020 Intake

 

โครงการ Osaka University Student Exchange Program September 2020 Intake เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

 

1. IExpo (Regular Exchange Program for Partner University only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน Osaka University
2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์
3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. Maple Program สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

 

ผู้สนใจโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Application Duide for Students

 

ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและสามารถสมัครรับทุน JASSO ได้

 

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ พร้อมส่งเอกสารดังนี้

1. Statement of purpose
2. Transcript
3. Academic reference letter
4. Official language test report
5. Photocopy of passport

 

ส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รับเอกสารทางอีเมล์)
เพื่อขอรับ password สำหรับ Log-in เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ (ระบบปิดวันที่ 22 มีนาคม 2563)

 

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dt.mahidol.ac.th/th/dds/current-student/exchange/

 

 

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment