โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University เกาหลีใต้

 

โครงการ Seoul National University Student Exchange Program – Fall 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระกว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษา
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 สำหรับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.00, TEPS 560 / KLTP หรือ TOPIC Level 5)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่ http://sugang.snu.ac.kr

 

ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://dt.mahidol.ac.th/th/dds/current-student/exchange/

 

 

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment