ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship

 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพหรือปริญญาเอก ในเดือนตุลาคม ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัย Hakkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมและต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลงานหรือหัวข้อการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับสากล โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ https://www.global.hokudai.ac.jp

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Application for Hokkaido University President’s Fellowship (Form1)
2. หนังสือให้ความยินยอมจากคณบดี (Letter of Consent)
3. หนังสือรับรองจากคณบดี (A Letter of Recommendation)
4. ใบรับรองผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วย)
5. หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
6. สำเนาหนังสือเดินทาง

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด จำนวน 1 คน พร้อมเสนอชื่อไปยัง Hokkaido University เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยไม่รับเอกสารสมัครทางอีเมล สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Form 1แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://op.mahidol.ac.th/ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment