สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการดำเนินโครงการทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และเมธีวิจัยผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-612-1555 ต่อ 378 โดยมีกำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน Google From และจัดส่งเอกสารแบบข้อเสนอโครงการต้นฉบับ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าวมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment