สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของรัฐ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

 

ผู้สนใจสามารถ โปรดส่งแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ พร้อมเอกสารที่ต้องแนบไปยังมหาวิทยาลัย ภานในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำหรับทุนการศึกษาในประเทศ และภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 สำหรับทุนการศึกษาต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการส่งเอกสารไปยัง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ต่อไป
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment