อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

 

รศ. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีวเคมี), วท.ม.(ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาโรคฟันผุ มะเร็งช่องปากน้ำลาย

 

E-mail address : rudee.sur@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment