ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ

งานประชุมวิชาการออนไลน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16-17 กันยายน 2564

ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ฉิมชิยานนท์

ปี 2564

on receiving 1st Prize in Research : Junior Category
(Oral Presentation) with the presentation titled :

“Conceptual Framework for the Implementation of Internationalization in
Dental Education with Foundations in Dental Student Life”
at the 15th IDCMR Congress organized
by Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia August 20-21, 2021
Advisiors : Asst. Prof. Dr. Kawin Sipiyaruk, Asst. Prof. Dr. Sirirak Supa-amornkul

Ms. Meghna Burad,
Ms. Aimwadee Kiatsukasem,
Mr. Chanon Laowanichwith
Doctor of Dental Surgery Program (International Program),
Mahidol International Dental School (MIDS)

ปี 2564

on winning the 1st Place in Clinical Case Competition

at the 15th IDCMR Congress : Students’ Chapter organized
by Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia
August 20-21, 2021

Ms. Phattarnan Varrathyarom,
Ms. Pitchaporn Tanachotevorapong,
Mr. Phurinut Prateepamornkul
5th year, Doctor of Dental Surgery (DDS) Program
(International Program)

ปี 2564

IADR Pediatric oral health research Faculty Award with the research titled

“Arresting enamel caries with silver diamine fluoride in young children”
at the IADR General Session Virtual Experience held on July 21-24, 2021

Assistant Professor Dr. Varangkanar Jiraratanasopha

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

THE EFFECTS OF EDTA ON BLOOD CLOT IN REGENERATIVE ENDODONTIC PROCEDURES
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์

ทันตแพทย์หญิงพีรพร ทวีวัฒนไพศาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง 26

จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัช วิทยา และทีมงานผู้ร่วมวิจัย

ปี 2564

ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16320 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดูแลช่องปาก”

ในพิธีมอบรางวัล วันงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคารร วิทยาลัยเขตศาลายา วันที่ 2 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ และคณะ

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัล The Best Award Oral Presentation

งานประชุม The 6th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME 2021) Bangkok, Thailand วันที่ 12-14 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์

ปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment