งานวิจัย รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติอยู่ในวารสาร Q1 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี วนสุนทรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย

 

ชื่อผลงาน : บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ

 

ชื่อผลงาน : บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด
(ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563)
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร

 

ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดต่อบทความวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)
ชื่อ : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ชื่อ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดต่อบทความวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)
ชื่อ : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

ชื่อผลงาน : จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)
ชื่อ : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัล FIRST PRIZE WINNER D.A.T. Graduate Research Competition 2021

เรื่อง EFFECTS OF IRRIGATION PROTOCOLS ON SCAPS MIGRATION, PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION
ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

อาจารย์ที่ปรึกษา
: รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์
: รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

ผู้วิจัยร่วม
: คุณวาสนา วิชัย

Dr. Napas Meeprasert
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์)

ปี 2564

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย The 24th Student Clinician Program (2021) Competition

เรื่อง Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite
ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอ
ในงานประชุม 42nd Asia Pacific Dental and Oral Care Congress (APDC)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
ผศ. ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

นศ.ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล
นศ.ทพ.พชร พิมลธเรศ
นศ.ทพ.ภัณฑิรา ศิริกุล
นศ.ทพ.สุวรรณี เมฆรักเสรี

ปี 2564

Winner Category: Education Technology (Including E-Learning) with Short Oral Presentation entitled:

Trace the Spread: An educational board game for odontogenic orofacial space infections” at The 32nd Annual South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Meeting December 4-5, 2021

Advisors :
Asst. Prof. Dr. Kawin Sipiyaruk,
Asst. Prof. Tawepong Arayapisit

Mr. Dittakul Pojmonpiti
Mr. Karn Dansirisomboon
Mr. Kittikorn Jitverananrangsri
Miss Donaya Poosontipong
5th year dental student

ปี 2564

For the most outstanding achievement in Poster Presentation (First Prize) :

“Restoring Parkinson Cell Behavior via Dental Stem Cell Mitochondria Transfer” at The 18th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2021) “Collaborative Research in Dentistry”
November 17 – 19, 2021 Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

Advisors :
Assoc. Prof. Dr. Hathaitip Sritanaudomchai,
Asst. Prof. Tawepong Arayapisit

Ms. Nutnicha Akaraviriyasakul,
Ms. Thananchanok Wattanaprasobsuk,
Ms. Tanyalak Jarusiboonchai,
Mr. Narawitchz Wareekul
5th year dental student

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ

งานประชุมวิชาการออนไลน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16-17 กันยายน 2564

ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ฉิมชิยานนท์

ปี 2564

on receiving 1st Prize in Research : Junior Category
(Oral Presentation) with the presentation titled :

“Conceptual Framework for the Implementation of Internationalization in
Dental Education with Foundations in Dental Student Life”
at the 15th IDCMR Congress organized
by Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia August 20-21, 2021
Advisiors : Asst. Prof. Dr. Kawin Sipiyaruk, Asst. Prof. Dr. Sirirak Supa-amornkul

Ms. Meghna Burad,
Ms. Aimwadee Kiatsukasem,
Mr. Chanon Laowanichwith
Doctor of Dental Surgery Program (International Program),
Mahidol International Dental School (MIDS)

ปี 2564

on winning the 1st Place in Clinical Case Competition

at the 15th IDCMR Congress : Students’ Chapter organized
by Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia
August 20-21, 2021

Ms. Phattarnan Varrathyarom,
Ms. Pitchaporn Tanachotevorapong,
Mr. Phurinut Prateepamornkul
5th year, Doctor of Dental Surgery (DDS) Program
(International Program)

ปี 2564

IADR Pediatric oral health research Faculty Award with the research titled

“Arresting enamel caries with silver diamine fluoride in young children”
at the IADR General Session Virtual Experience held on July 21-24, 2021

Assistant Professor Dr. Varangkanar Jiraratanasopha

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

THE EFFECTS OF EDTA ON BLOOD CLOT IN REGENERATIVE ENDODONTIC PROCEDURES
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์

ทันตแพทย์หญิงพีรพร ทวีวัฒนไพศาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง 26

จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัช วิทยา และทีมงานผู้ร่วมวิจัย

ปี 2564

ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16320 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดูแลช่องปาก”

ในพิธีมอบรางวัล วันงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคารร วิทยาลัยเขตศาลายา วันที่ 2 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ และคณะ

ปี 2564

ผู้ได้รับรางวัล The Best Award Oral Presentation

งานประชุม The 6th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME 2021) Bangkok, Thailand วันที่ 12-14 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์

ปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment