รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติสูงสุด
ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อ : ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติอยู่ในวารสาร Q1 สูงสุด
ประจำปี พ.ศ. 2563

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงพรเพ็ญ ตันติวิทยากุล

 

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ

 

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด
(ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562)

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ

 

ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ต่อบทความวิจัย

: จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

: จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ต่อบทความวิจัย

: จำนวนการอ้างอิงจากผลงานประเภทเดียวกันสูงสุด (Field-Weight Citation Impact)

ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

: จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อบทความสูงสุด (Citations per Publication)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

ปี 2563

The second prize winner from “The DAT-Oral Science Research Award Program 2020”

on December 18th, 2020 with the research title:
“Co-culturing of SHED and HUVEC for Bone Regeneration”
supervised by
Associate Professor Hathaitip Sritanaudomchai, Department of Oral Biology,
Assistant Professor Tawepong Arayapisit, Department of Anatomy

1. Mr. Kriddichon Ruetaijetjaroen
2. Miss Jiratchaya Nuntachurat
3. Miss Natthaporn Songtanin

ปี 2563

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “งานประกวด The 23rd Student Clinician Research Program”

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 111 (2/2563)
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ และ ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา

นศ.ทพ.เบญจรัตน์ ศิริสินสุข
นศ.ทพ.ปริณาห์ อางนานนท์
นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์
นศ.ทพ.กัลย์สิรี เลิศสดใส
นศ.ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจน

ปี 2563

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 (รางวัลระดับดี)

เรื่อง “การผลิตน้ำมันสกัดจากธรรมชาติในการทำละลายวัสดุครองรากฟันชนิตกัตตาเปอร์ชา” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ. ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ และ คุณวาสนา วิชัย

ปี 2563

ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก ในโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิจัย: การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของวัสดุแทนกระดูกที่ได้จาก ขบวนการแปรรูปฟน (TDBS) ที่ถูกเตรียมข้างเก้าอี้และวัสดุปลูกกระดูก ที่ใช้ปัจจุบันในคลินิก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร

ทพ.มานพ คานียอร์

ปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment