รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

ชื่อ : ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

ชื่อ : ผศ.ดร.ทพ. พงศ์ พงศ์พฤกษา

 

ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

ภาควิชา : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561

ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Third Prize

งานประชุม The 12th Annual Meeting of Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies & 2019 Annual meeting of Chinese Stomatological Society of Anesthesiology & Forum of Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT Surgery in China 15 – 17 November 2019
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร

Sai Kham Twi นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Second Prize ในหัวข้อ Preoperative Versus Postoperative Injection of Dexamethasone in Lower Third Molar Surgery: A Randomized Split-Mouth Triple-Blinded Clinical Trial.

ในงานประชุม The 12th Annual Meeting of Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies & 2019 Annual meeting of Chinese Stomatological Society of Anesthesiology & Forum of Anesthesia and ERAS for Non-inpatient ENT Surgery in China 15 – 17 November 2019

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์ศิริฉัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

ทพญ.กัลยา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล Research Forum Poster Competition Winner (Basic Science) The 105th Annual Meeting American Academy of Periodontology

at Chicago November 2-5, 2019

อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ปี 2562

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ได้รับรางวัลที่ 3

ชื่อผลงานวิจัยนวัตกรรม “น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ สำหรับผู้สูงอายุ” จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ในงาน Thailand Innovation Expo 2019 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอบทความวิจัยยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “ประสิทธิผลของนาโนซิลเวอร์ฟลูออไรด์ในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์ม”

ในการประชุมวิชาการนวัตกรรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โดยมี รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ และ อ. ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.นพวรรณ พิสิฐพงศ์ธร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล The 2nd RUNNER UP Poster Presentation Award
Master/Postgraduate Student Category

ในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562

โดยมี ผศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ และ ผศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน์ นักศึกษาหลักสูตร
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง QUALITY OF ROOT CANAL
PREPARATION USING NI-TI ROTARY IN UNDERGRADUATES
WITHOUT PREVIOUS HAND-FILE SKILL IN MOLAR

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ณัฐธิดา สุวรรณแพง
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางคลินิก เรื่อง MENTAL HEALTH STATUS IN THAI
PAINFUL TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS PATIENTS

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.นฏาสิณีย์ จารุโชติรัตนสกุล
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางคลินิก เรื่อง ROOT CANAL MORPHOLOGY OF
MESIOBUCCAL ROOT OF PERMANENT MAXILLARY FIRST MOLAR IN
THAI POPULATION; MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY ANALYSIS

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ปิยรัศมิ์ ศิริรัตนากูล
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ANTI-PROLIFERATIVE
MECHANISM OF SESQUITERPENE LACTONES EXTRACTED FROM
VERNONIA CINEREA ON ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ปภาวรินทร์ วุฒิสิริวรภัทร
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง THE BEHAVIOR OF STEM
CELLS FROM HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH ON
SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD FOR BONE TISSUE ENGINEERING

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี อ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง A STUDY OF RESEARCH RESULTS ANALYZED
BY BAYESIAN ESTIMATION VERSUS T-TEST FROM THE ANGLE
ORTHODONTIST JOURNAL

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.พัทธมน ลีละชัยกุล จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง THE TREATMENT OUTCOME OF ROOT
PERFORATIONS: A RETROSPECTIVE STUDY

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.กัญญาพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง THE OPTICAL EFFECT OF RESIN CEMENT,
ABUTMENT MATERIALS AND CERAMIC THICKNESS ON THE FINAL
SHADE OF CAD/CAM ALL-CERAMIC RESTORATION

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ประภัสสร จงควินิต จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศรางวัลที่ 2 “DAT ORAL SCIENCE RESEARCH AWARD”

เรื่อง THE BEHAVIOR OF STEM CELLS FROM HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH ON SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD FOR BONE TISSUE ENGINEERING
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประชุมวิชาการครั้งที่ 109 (2/2562) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย และ ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

นศ.ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต์ และ นศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF TOOTH
DERIVED BONE SUBSTITUTE PREPARED CHAIRSIDE AND BONE GRAFT MATERIALS

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพ.มานพ คานียอร์ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง BUFFERING AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES AMONG BIOACTIVE GLASSES IN ORTHODONTIC ADHESIVE

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์ อนุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย จากหลักสูตร
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง THE EFFECTIVENESS OF DENTAL SEALANTS IN MANAGING OCCLUSAL CARIES WITH AND WITHOUT BONDING AGENT

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง TREATMENT OUTCOME DIFFERENCES BETWEEN PASS AND FAIL SCORES AND CORRELATION BETWEEN CEPHALOMETRIC CHANGES AND CAST-RADIOGRAPH EVALUATION OF THE AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SIEW PENG NEOH จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย Poster Presentation โครงการวิจัย Bacterial leakage of the root canals filled with calcium silicate sealer-based technique and post spaces prepared with three different methods

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success”

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

ทพญ. ชลลดา คำประสิทธิ์

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation โครงการวิจัย comparison of the Effects of Intra-radicular Materials on the Incidence of Fatal Root Fracture in Immature Teeth Treated with MTA Apexification : A Retrospective Study

ในการประชุมวิชาการ นานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success”

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

ทพญ. สุภัทรา ด่านวิทยากร

ปี 2562

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น ผลงานเรื่อง In vitro antimicrobial activity of chitosan mouthwash against Streptococcus mutans and Lactobacillus casei

ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”

ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

ทันตแพทย์หญิงกุลธิดา ทองอรุณ

ปี 2562

ได้รับรางวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster Competition 2019
งานวิจัยเรื่อง Can different fractionation methods affect its physical property of injectable platelet-rich fibrin?

ในงานประชุม ITI Congress South East Asia Kuala Lumpur, Malaysia เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

โดยมีอาจารย์ที่ปรีกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

และ อ.ดร.ทันตแพทย์หญิงนิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

อาจารย์ ทันตแพทย์ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

ปี 2562

ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ และโครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

ปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment