รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่อ : ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ผู้ที่มีค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560)
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

ปี 2561

ได้รับรางวัล “DAT-Oral Science Research Award Manual” รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound Healing

ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107(2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
และ ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์

นศ.ทพ.กนกพร เลิศอภิรมย์
นศ.ทพ.แพรววนิต อัศวหน้าเมือง
นศ.ทพ.เสน่หา พละพงศ์พานิช

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์

ปี 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.นัทธมน วชิรสกุลชัย

ปี 2561

ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” เรื่อง Pulpal Responses after Direct Pulp Capping with Two Calcium-Silicate Cements in Rat Model

ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 2018
ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล, ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์,
ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล และ อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ

ปี 2561

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย: การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study”

ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์,
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ. สุรชัย เดชคุณากร, รศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์,
ผศ.ดร.ทพ. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข

ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข

ปี 2561

ที่ได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation (Basic Sciences and Clinical Sciences) เรื่อง “The signaling pathway of TNF-α induced ISG15 up-regulation”

ในงานประชุมวิชาการ The 13th IDCMR Congress (International Dental Collaboration of the Mekong River Region) August 24-25, 2018 at Yangon, Myanmar

อ.ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil asan Anti-Fungal Additive”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The
Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry (DFCT 2018)
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

อ.ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “Fluoride Release of Dental Sealants Following Exposure to Fluoride Toothpaste and Fluoride Varnish”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry (DFCT 2018)
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

Mr.Khandakar Nuruzzaman

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “The Ability of Fluoride Releasing from Fluoride-Releasing Adhesive Systems”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry (DFCT 2018)
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

ทพญ.สุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักวิจัยทั่วไป)
เรื่อง “Characterization of Cells Occupying the Pulp Space of Ectopically Transplanted Human Teeth in Rodents”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry (DFCT 2018)
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Accuracy of Computer Aided Surgical Simulation (Cass) Planning Program for Orthognathic Surgery in Skeletal Type III Relationship

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาา

ทพ.รยพัทห์ บัวผัน จากหลักสูตร
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Maxillary Molar Root(S) Protruded Into Maxillary Sinus CBTC and Panoramic Findings

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Effect of Intraradicular Restorations and Other Predisposing Factors on Survival Rate from Root Fracture in immature Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร
จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง The Signaling Pathway of The Up-Regulation of Isg15 Under Direct Induction By TNF-α

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
จากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Bacterial Leakage and Marginal Adaptation of Various Bioceramics as Apical Plug In Open Apex Model

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพ.พัชรพล เลิศมาลาพงศ์ จากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Three Dimensional Analyses Ocular Prosthesis in Non-Irradiated Patients Undergoing Evisceration and Enucleation at Mahidol University

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Mr.Phan Hai จากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดี เรื่อง The Retromolar Canal and Its Variations: Classification Using Cone Beam Computed Tomography

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ จากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Pulpal Responses After Direct Pulp Capping with Proroot MTA and Bio-Ma In Rat Model

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Mahidol Dental Journal Research Results Analyzed by Bayesian Estimation and Inferential Statistics (T-Test)

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.อัจฉริยา โคศรีสุทธิ์ จากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Effects of Experimental EDTA Paste at Different Concentration with Cetrimide on Smear Layer formation at Root Canal Wall Instrumented Using Rotary Ni-Ti File.l

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ศฐา เลอวิวัฒน์ถาวร จากหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2561

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Fracure Resistance and Three-Dimentional Restorative Quality of Endodontically Treated Teeth Restored with Resin Composites and Glass lonomer Lining Cement

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.คเณช โชติวรรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ชนะพล สุทธิพงศ์
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Antimicrobial Effect of Cymbopogon Citratus oil Spray Formulations on Biofilm of Mutans Streptococci Using Confocal Scanning Electron Microscopy (CSLM)

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ณัฐณิชา ชโลธร
จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Effect of Sesquiterpene Lactones from Vernonia Cinerea on Cell Proliferation in Human oral Squamous Cell Carcinoma

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ จากหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Endo Star” จากการประกวดนำเสนอ กรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case Contest)

ในงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2561

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร
หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานวิจัย เรื่อง “Panoramic radiographic signs associated with maxillary molar roots protrusion into maxillary sinus”

ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ดรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ
นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ปี 2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายงานผู้ป่วย เรื่อง “The 3-dimensional virtual planning in maxillofacial post-traumatic deformity”

ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

ทพญ.ธิติมา รักซ้อน นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment