รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine HCl in inferior alveolar nerve block for impacted lower third molar surger

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral presentation) ของกลุ่ม Health Sciences

เรื่อง Prevalence of the Retromolar Canal Radiographichally Evaluated By Using Cone Beam Computed Tomography in Thai Population ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ปี 2559

รางวัล On winning Silver Prize จากการแข่งขัน 2016 SEAADE – GC Dental Asia Student Prevention Table Clinician Competition

Ms. Thananya Wongsuwan
Ms. Nitchnun Intaraprasong
Mr. Chanapol Kraitroudpol
Ms. Punnama Metheekul

ปี 2559

ชนะเลิศในการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2015 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศฮ่องกง

นศ.ทพ. สรวิศ คูผาสุข

ปี 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case Contest

อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

ปี 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด the 19th Student Clinician Program

ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559 เรื่อง Sensory response to cold and hot stimulation of teeth and skin in man
โดยมี ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล
นศ.ทพ.สมปราชญ์ กิจจานุกิจ
นศ.ทพ.สิโรจน์ ปัญญะ

ปี 2559

ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Different photobiomodulations of light emitting diodes on chondrocyte proliferation and matrix accumulation (Duymanee Seriwatanachai, Nattapong Khamcha, Kanokwan Subrungroj, Anak Khantachawana, Peerapong Santiwong) Faculty of Dentistry Mahidol University

ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Fortifying Aesthetics in the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย

ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2559

ได้รับรางวัล อันดับ 3 ในการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง INDUCTION OF MASPIN IN ORAL CARCINOMA CELLS BY TGF- 1 (Kongthawat Chairatvit, Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Ariyaphong Wongnappavich) Faculty of Dentistry Mahidol University

ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Fortifying Aesthetics in the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย

ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2559

who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies, Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014

Mr.Dinesh Rokaya
Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Maxillofacial Prosthetics, Faculty of Dentistry

ปี 2559

who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies, Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014

Mr.Nguyen Truong Minh
Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 3 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies ณ Shanghai, PR. China

เรื่อง Success rates of the first inferior alveolar nerve block administered by dental practitioners
โดยมี อ.ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์, อ.ทพ. สมชาติ เราเจริญพร,
อ.ทพ. ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Hieu Tran
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies ณ Shanghai, PR. China

เรื่อง Antimicrobial effect of topical local anesthetic spray on oral microflora
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์, อ.ดร.นพ.ทพ. บวร คลองน้อย
และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Dr. Kamonpun Sawang
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2559

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย”

ชื่อเรื่อง งานวิจัย “ An ex vivo comparison of cone beem and micro computed tomography in the detection, of unseen canals in the digital (periapical) radiography”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

“ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล”
นักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง “ TREATMENT OUTCOME IN THE POSTGRADUATE ORTHODONTIC CLINIC, MAHIDOL UNIVERSITY” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
โดยมี อาจารย์ ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
และรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง “ QUANTITATIVE ANALYSIS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SOBRINUS IN CHILD’S PLAQUE ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
และรองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง “ MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF VARIOUS TYPES OF DENTAL FLOSS ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
และรองศาสตราจารย์ ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท

เรื่อง “ COMPARISON OF OSTEOGENIC DIFFERENTIATION FROM PERMANENT AND PRIMARY TEETH ” จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
และ อาจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล

ปี 2559

 

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท

เรื่อง “ CHARECTERISTICS OF EDENTULOUS POSTERIOR MANDIBULAR RIDGE FROM CBCT IMAGES ” จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ. วิรัชนี อิงคไพโรจน์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

เรื่อง “ DENTAL TREATMENT AS PATIENT’S SELF-UNDERSTANDING CAUSES OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS ” จากหลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ. สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

ปี 2559

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานผู้ป่วย (โปสเตอร์)

เรื่อง Reduction malarplasty using L-shaped osteotomy: a case report งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย

ปี 2559

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment