ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
รางวัลชนะเลิศ นศ.ทพ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.รุสมา วิภาวิน

ปี 2558

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

ปี 2558

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (ปี 2010 -2014)

บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงาน สูงสุดในรอบ 5 ปี

ศ.รศ.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

ระหว่าง ปี 2010 – 2014

 

รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014)

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด

รศ.ทพญ.ศรัญญา ต้นเจริญ

ระหว่าง ปี 2013 – 2014

 

 

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards

ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

ทพ.กฤตวฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ปี 2558

 

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพญ.เกศแก้ว กลิ่นเกลา

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

ปี 2558

 

ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพ.ศุภชัย เสลาฤทธิ์

ปี 2558

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (Oral Presentation)

โดยได้รับรางวัลในหัวข้อ Alternative Approach to Combine Mid-face and Obturator Prostheses Using Magnet Attachments: A Case Report-Presentation
ในงานประชุมวิชาการ 43rd Indian Prosthodontic Society Conference, Hyderabad, India

ทพญ.สุภัสสรา นิละนนท์

ปี 2558

ได้รับรางวัล โครงการ Research Reward โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหารจัดการโครงการ Talent Management และ Research Reward

ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร
ผศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล
ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
อ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

ปี 2558

 

ได้รับรางวัล Travel Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง “Antifungul Activity of Type III Dental Gypsum Incorporated with 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate” (Thitinop Riyatanon, Pornrachanee Sawaengkit, Sroisiri Thaweboon, Boonyanit Thaweboon, Passiri Nisalak) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry

ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์

ปี 2558

ได้รับรางวัล Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง “Using transgenic mouse models as an approach to study potential stem cell subpopulation in salivary gland” (K. Janebodin, W. Buranaphatthana, R. Chavanachat, N. leronimakis, A. Hays, M. Reyes) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry

อ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

ปี 2558

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง Hemodynamic changes associated with a novel concentration of lidocaine HCI for impacted lower third molar surgery (Bushara Ping, Sirichai Kiattavorncharoen, Callum Durward, Puthavy lm, Chavengkiat Saengsirinavin, and Natthamet Wongsirichat)(ในงานประชุมวิชาการ FADAS ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน)

Dr.Bushara Ping

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง

ผลงานวิจัยเรื่อง “THE VALIDITY OF THAI TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMDs) SCREENING QUESTIONNAIRE”
โดยมี อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

ปี 2558

 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND BIFIDOBACTERIUM IN CHILDREN’S PLAQUA”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์

ปี 2558

 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND LACTOBACILLUS IN CHILDREN’S PLAQUA”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFICACY OF NOVEL CONCENTION OF LIDO CAINE IN LOWER THIRD-MOLARE SURGERY”
โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Mr. Bushara Ping

ปี 2558

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงานวิจัยเรื่อง “PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVA L. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Miss. Prana Shakya

ปี 2558

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment