ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES BETWEEN THAI NON-LATEX AND COMMECIAL LATEX ORTHODONITC ELASTICS”
โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วรรณธิดา จิตตานนท์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง

ปี 2557

 

ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.ธนัญญา พูนภักดี

ปี 2557

ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “IN VITRO STUDY THE EFFECTS OF DEFFERENT SURFACE FINISHING ON DISCOLORATION OF THE ORTHODONTIC ADHESIVES”
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

ปี 2557

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF IRRIGATION TECHNIQUES FOR ENTEROCOCCUS FAECALIS DISINFECTION IN CURVED ROOT CANALS”
โดยมี ผศ.ทพญ.รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท

ผลงานวิจัยเรื่อง “ACCURACT ASSESSMENT OF LINEAR MEASUREMENT FROM CBCT AND PANORAMIC RADIOGRAPH”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท

ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFECTIVENESS OF AUDIOVISUAL EYEGLASS DISTRACTION ON INJECTION PAIN IN CHILDREN”
โดยมี ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.รตนอร จูห้อง

ปี 2557

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557 ระดับปริญญาโท

ผลงานวิจัยเรื่อง “DEFFERENT LED WAVELENGTHS AFFECT MC3T3-E1’S ACTIVITIES ON 3D COLLAGEN SCAFFOLDS”
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ปี 2557

ได้รับรางวัล Poster Presentation (First Prize)

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย,
ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์,
รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทโปสเตอร์)

เรื่อง Osteochondrome: A The Study of Root ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ทพ.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทโปสเตอร์)

เรื่อง Gorlin-Goltz Syndrome: A Case Report ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ทพ.ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทปากเปล่า)

เรื่อง The Study of Root Devlopment in Post-autogenous Tooth Transplantaion ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทปากเปล่า)

เรื่อง Reconstruction of Orofacial Defects Using the Nasolabial Flap: 3 Cases Report ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ทพญ.เกศศจี นาครัตน์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทปากเปล่า)

เรื่อง Temporomandibular Joint Ankylosis in Growing Patient: A Case Report ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

ปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment