ได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์,
ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface Roughness of Resin Composites”
โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์,
ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “รูปแบบการเจือแร่และการขึ้นของฟันแต่ละช่วงอายุในคนไทย” “Calcification and eruption pattern of teeth at different ages in Thais”
โดยมี ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์
และ อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

นศ.ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
นศ.ทพ.ตุลธร เฉลิมช่วง
นศ.ทพ.พุฒิพงษ์ มุสิกเจริญ
นศ.ทพ.วิชชุดา อ้นเถื่อน
นศ.ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)

เรื่อง “ผลของนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดต่างๆ ต่อความแข็งผิวจุลภาคของเคลือบฟันวัว” “Effect of various types of follow-on formula on enamel microhardness of bovine teeth”
โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงศ์สวรรค์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
และ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ภิญญดา อิทรแสน
นศ.ทพ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช
นศ.ทพ.สวรส วงษ์ษา
นศ.ทพ.อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)

เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการควบคุมขนมหวานและการแปรงฟันให้บุตรก่อนวัยเรียน” “Factors influencing the controlling of children’s sugar snack and tooth brushing among mothers of preschool children”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.กันตภณ สุดฮะ
นศ.ทพ.คมสันต์ คำถนอม
นศ.ทพ.จอมจักร อภิสิทธิศิลป์
นศ.ทพ.ณัฐนันท์ เอื้อวัฒนะสกุล
นศ.ทพ.ยุทธกิจ อริยะเกียรติสกุล

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)

เรื่อง “สันกระดูกพาลาทีนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง” “Palatine crest in a group of thais”
โดยมี อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ณัฐพร นิมมานนท์
นศ.ทพ.ณิชนันท์ บริบูรณ์
นศ.ทพ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
นศ.ทพ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)

เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับลักษณะภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมของผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรเสื่อม” “Relationship between clinical symptoms and radiographic appearances in cone beam computed tomopraphy of the degenerative temporomandibular joint patients”
โดยมีรศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และ
ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ปรเรศ เนตรนพรัตน์
นศ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
นศ.ทพ.วรพล แซ่เฮ้ง
นศ.ทพ.หรคุณ ชุติมาเทวินทร์

ปี 2556

ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก)
และผู้ประดิษฐ์ร่วมได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ

ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก)
นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์ และ นายปรีดา วันสุข (ผู้ประดิษฐ์ร่วม)

ปี 2556

รางวัลในการเสนอผลงานแบบ “Oral และ Poster Presentation ในสาขา Chemical and Radiation Carcinogesis ; Novel TherapeuticStrategies”

การประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2556

ได้รับรางวัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women is Science) สาขา Life science จากบริษัท ลอรีอัล จำกัด และสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2013 (Regional round)

นศ.ทพ. ณัฐชยา วงศ์ตั้งตน

ปี 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัย ในโครงการ “The 16th student Clinician Program” ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัย

เรื่อง “Effect of fresh-squeezed acidic fruits and milk on dentin permeability”
โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร
และศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ชยพงษ์ ศุภชาติวงศ์
นศ.ทพ.ปาลิตา โรจนตรีคูณ
นศ.ทพ.อาทิตยา อึ้งแสงภาภรณ์
นศ.ทพ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์
นศ.ทพ.รังสิมา จารีบูรณภาพ
นศ.ทพ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์

ปี 2556

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยในโครงการ “Colgate Research Award 2013” ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัย

เรื่อง “Effect of temperature on micro hardness of bovine enamel after soaked in high calcium milk (In vitro Study)”
โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตน์พงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์
นศ.ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ
นศ.ทพ.ธีรภัทร ไพบูลย์ภราดร
นศ.ทพ.พีรฑัต วงศ์สวัสดิ์

ปี 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment