รางวัล First Poster Presentation Award ในงาน BIS 2012 Bangkok Implant Symposium

หัวข้อวิจัยเรื่อง “FRACTURE RESISTANCE OF IMPLANT SUPPORTED “ ALL-CERAMIC CROWNS CEMENTED ON DIFFERENT ABUTMENT SITES”

อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

ปี 2555

รางวัลที่ 1 โครงการ IADR-SEA Division /Joseph Awards in Oral Disease Prevention ในงานประชุมประจำปีของ IADR-SEA Division ณ ประเทศฮ่องกง

หัวข้อวิจัยเรื่อง Effect of Different Milk on Hydraulic Conductance of Human Dentin
โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร และ
ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์สุริยะกุล วงษ์ซื่อ (Presenter)
นักศึกษาทันตแพทย์ก้องภพ แดงโชติ
นักศึกษาทันตแพทย์สุภาวดี พุทธาภิบาล
นักศึกษาทันตแพทย์อาภากร บุญใหญ่

ปี 2555

รางวัลที่ 2 ในการประกวด Poster PresentationIdentification of tumor suppressor “MASPIN” as a potential salivary Oral cancer biomarker

ในงานประชุม The 7th Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นศ.ศิรินทิพย์ ชูเนตร
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

ปี 2555

รางวัลที่ 3 ในการประกวด Poster PresentationInfluence of TM7 species on presence of periodontal bacteria in subgingival plaque

ในงานประชุม The 7th International of the Mekong River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์”

ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีริรินทร์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรม จัดฟันล่องหนพอลิเมทัลเมทาคริเลต ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทก”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต
นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ แผ่นทันตกรรมจัดฟัน ล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทาคริเลตต และพอลิยูรีเทน”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต
นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ สารทำความสะอาดฟันผสม ฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำปราศจากผลขัดฟันและสารเพิ่มฟอง”

รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์
อ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
ทพญ.วิลาสิณี คุณานันทศักดิ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “สารทำความสะอาดฟันเทียมและสารทดแทนน้ำลาย”

รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

ปี 2555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment