ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1

นศ.ทพ.รวีพร มาดารัศมี

ปี 2554

อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson IADR-SEA Oral Disease Prevention Award

ในการประชุม Annual Scientific Meeting 2011,the 25th IADR-SEA DIVISIONณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Oral Presentation Award

ประเภท Oral Presentation Awards

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Clinical Research Winner )

ประเภท Oral Presentation Awards

ทันตแพทย์หญิง วรัญญา ญาณสาร
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award (Basic Research Winner)

ประเภท Oral Presentation Awards

ทันตแพทย์หญิง ปณิตา ฉันทนาวิลาส
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Colgate Research Award 2011 จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ , ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์
และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์วิชชา เกียรติพิโรดม

ปี 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด โครงการ The 14th Student Clinician Program จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)

โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
และ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์ชีวนันทน์ คอนโด

ปี 2554

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัล และทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

อาจารย์ ดร. สุชยา ดำรงค์ศรี
ได้รับรางวัล Freedland Advanced Dental Education Fellowship

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัย ที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมนานาชาติ

ทพ. อเนก ชัยสดมภ์ นักศึกษาชั้นปีที่หกที่เพิ่งได้รับทุน International Association of Dental Research สำหรับผลงานในหัวข้อ “Expression of TLRs in Periodontitis Tissues Associated with Porphyromonas gingivalis”
อาจารย์ดร. สิตา ถาวรนันท์ ได้รับรางวัล Nobel Biocare World Tour สำหรับผลงานรูปโปสเตอร์ในหัวข้อ “Restoration of a Complicated Intraoral and Extraoral Defect Case Using Osseointegrated Implants”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment