นางสาวรัตติพร  กายเพชร
หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง 

หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย/ รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์/รักษาการหัวหน้าประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ / นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ 
02-200-7630  โทรสาร : 02-200-7698  โทรศัพท์ภายใน : 7630

E-mail     
rattiporn.kay@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานประยุกต์ผลงานวิจัย หน่วยประยุกต์วิจัยเชิงพาณิชย์และหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. บริหารจัดการและกำกับดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ ฯ
3. บริหารจัดการคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี และคลังฝากขายร้าน M-Dent
4. ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ อย. /ให้คำปรึกษาเครื่องมือแพทย์
5. ให้คำปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Commercialization)

ผลงาน

View Fullscreen