อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิงานในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ
(Personal Protective Equipment: PPE)

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุภาพร มาลา เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment