ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (TC 607)
งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียบเรียงโดย : นางสาวราชพร สีจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment