การขอใช้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
(Transmission electron microscope: TEM)
แนะนำการย้อมพื้นหลังตัวอย่าง (Negative Staining) เพื่อบันทึกภาพด้วย TEM

เรียบเรียงโดย : นายอนุชา ซาเจริญ นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment